Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen van holistische praktijk met Zacht en Ziel.
Aanmelden/aansprakelijkheid
Aanmelden voor een behandelingstraject geschiedt na aanmelding via het contact formulier of via het e-mail adres vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandelingstraject die geheel voor eigen risico is. Ook het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandelingstraject is geheel voor eigen risico. met Zacht en Ziel is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.
Gezondheid
Een Reiki behandeling of een holistisch consult is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. met Zacht en Ziel stelt geen medische diagnoses. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt naar aanleiding van de informatie die wordt gegeven. De behandelingen kunnen in geen enkel geval medische behandelingen vervangen of uitstellen. Raadpleeg altijd zelf een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. met Zacht en Ziel gaat een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doen wij ons best om het gewenste resultaat te bereiken.
Geheimhouding
met Zacht en Ziel deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Betaling
Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen via factuur voldaan te worden (maximaal 48 uur, 2 dagen, voor de behandeling). In overleg kan ook contant tijdens de behandeling. Bij het niet tijdig betalen volgt na de eerste 7 dagen volgt de 1e herinnering, na de 14e dag de 2e betalingsherinnering met een extra van 30 euro (administratie)kosten. Is na 7 dagen het bedrag wederom niet ontvangen, dan zal de vordering uit handen worden gegeven en alle kosten conform de wet volledig voor rekening komen van opdrachtgever. Bij betalingsachterstand is met Zacht en Ziel gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Annuleren
Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor aanvang (het liefst eerder) van de behandeling geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch (app) en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur uur voor de afspraak is met Zacht en Ziel gerechtigd de onkosten aan de cliënt in rekening te brengen. Bij het annuleren binnen 24 uur of no show is met Zacht en Ziel gerechtigd de volledige kosten van de behandeling aan client in rekening te brengen.
Klachtenregeling
Met ingang van 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook met Zacht en Ziel voldoet aan deze eisen. Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met Nicole bespreekt of schriftelijk meldt via info@metzachtenziel.nl. Wij streven ernaar samen met u tot een goede oplossing te komen. Mocht dat niet wenselijk zijn dan kunt u contact opnemen met Solopartners, waar onze praktijk bij is aangesloten onder lidnummer 135898 . U kunt via Solopartners gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.